ក្រុមហ៊ុនផលិតខោខូវប៊យ រោងចក្រនិងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ខោខូវប៊យលក់ដុំនិងរាយ