ក្រុមហ៊ុនផលិតក្រណាត់សរសៃម៉ាក | អ្នកផ្គត់ផ្គង់និងរោងចក្រផលិតសរសៃអំបោះម៉ាកបោះដុំ