ក្រុមហ៊ុនផលិតខោខូវប៊យនិងអាវយឺត អ្នកលក់ដុំនិងលក់រាយខោខូវប៊យអ្នកផ្គត់ផ្គង់និងរោងចក្រ