ក្រុមហ៊ុនផលិតបុរស | អ្នកផ្គត់ផ្គង់និងរោងចក្រលក់ដុំបុរស