ក្រុមហ៊ុនផលិតទំហំបូក លក់ដុំនិងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទំហំបូកលក់ដុំ