ក្រុមហ៊ុនផលិតក្រណាត់កីឡាកែច្នៃឡើងវិញ អ្នកផ្គត់ផ្គង់និងរោងចក្រផលិតក្រណាត់កីឡាកែច្នៃលក់ដុំ