ក្រុមហ៊ុនផលិតអាវទ្រនាប់កីឡា | រោងចក្រផ្គត់ផ្គង់និងផ្គត់ផ្គង់អាវទ្រនាប់កីឡាបោះដុំ