ក្រុមហ៊ុនផលិតរថក្រោះនិងអាវកាក់ | លក់ដុំរថក្រោះនិងអាវអ្នកផ្គត់ផ្គង់និងរោងចក្រ