ក្រុមហ៊ុនផលិតអាវយឺត | រោងចក្រផ្គត់ផ្គង់អាវយឺតបោះដុំ